Tel. 973 48 11 72

Fax 973 48 10 98

Plaça Guitart s/n

Solsona

ics
ics

NOTÍCIES DEL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS


05/10/2017  Bases del concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball de diplomat/da en infermeria temporal a temps parcial

ANUNCI del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, sobre provisió d’un lloc de treball.


Aprovades per la Junta del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, la convocatòria i les bases del concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball de diplomat/da en infermeria del grup de personal laboral temporal, a temps parcial, del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, mitjançant contracte de relleu.BASES

1a. El lloc de treball de diplomat/da en infermeria és de personal laboral temporal (grup de classificació A2), a temps parcial (75% de la jornada) i mitjançant contracte de relleu. La durada del contracte és fins a la jubilació del treballador al qual se substitueix prevista per l’any 2021.

La contractació objecte d’aquest concurs queda supeditada a la resolució i condicions per part de l’INSS de la jubilació parcial del treballador al qual se substitueix parcialment. Així mateix, queden condicionades a aquesta resolució la durada del contracte i la jornada parcial d’aquest.

Aquest lloc de treball té dotació de crèdit en el pressupost de l'any 2017 al capítol 1.

2a. Les funcions que té assignades el lloc de treball són les següents:

- Tasques pròpies de diplomat/da en infermeria.

3a. El sistema de selecció per a ocupar aquests llocs de treball és el de concurs, atès el que disposa l’article 61.7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Basic de l’empleat públic.

4a. Les condicions que s'exigeixen als aspirants per a ocupar aquests llocs de treball són les i següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o d’un altre estat membre de la Unió Europea o gaudir de la corresponent situació legal que permeti l’accés al treball i el desenvolupament de les tasques del lloc de treball, d’acord amb la legislació vigent.
b) Posseir la capacitat funcional per l’acompliment de les tasques.
c) Haver complert setze anys i no excedir, en tot cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari dels serveis de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que ocupaven en el cas de personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el supòsit de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
e) No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat regulades en la legislació vigent.
f) Estar en possessió del títol de diplomat/da o grau en infermeria.
g) Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell C, d’acord amb la normativa vigent. En el supòsit que algun dels concursants no compti amb el certificat o títol esmentats, el tribunal de valoració del concurs podrà avaluar aquests coneixements mitjançant una prova. En aquest cas el tribunal estarà assessorat per personal amb títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua catalana.
h) Acreditar la inexistència d’antecedents per delictes sexuals.
i) Estar en possessió del carnet de conduir B.
j) Disposar de vehicle propi.

5a. El procés de selecció, mitjançant concurs, dels candidats a ocupar aquest lloc de treball, serà el següent:
1a fase: Concurs de mèrits. (màxim 30 punts)
Valoració:
a) Per serveis prestats, com a infermer/a, en centres de salut, 3 punts per any treballat o fracció equivalent, amb un màxim de 15 punts.
b) Disposar d´alguna especialitat d´infermeria, 4 punts.
c) Assistència a cursos d’especialització organitzats per centres oficials o reconeguts, directament relacionats amb la categoria sol·licitada, d’una durada igual o superior a 20 hores, amb un màxim de 8 punts:
- Màster .............................................. 3 punts
-Postgrau............................................ 2 punts
- Curs d’especialització/expert............ 1.5 punts
- Curs de més de 200 hores.................. 1 punt
- Curs de 101 a 200 hores..................... 0,5 punts
- Curs de 51 a 100 hores...................... 0,25 punts
- Curs de 20 a 50 hores ....................... 0,10 punts

Si la durada dels cursos de formació està definida en crèdits es considerarà que 1 crèdit equivaldrà a 10 h i 1 ECTS equivaldrà a 25 h.

d) Publicacions fetes relacionades amb l´àmbit d’infermeria, amb un màxim de 3 punts:
- Per cada publicació en revista científica i/o llibre.................................................... 0,5 punt
- Comunicació científica i/o pòster admesos a congressos i jornades...................... 0,10 punts

2a Fase (màxim 15 punts) Només passaran a aquesta fase els 5 candidats/tes que hagin obtingut millor puntuació a la 1a Fase.

Valoració:
e) Prova de coneixements, màxim 7,5 punts
f) Entrevista personal, màxim 7,5 punts.
Puntuació màxima total: 45 punts.

6a. El tribunal seleccionador estarà compost per un mínim de tres membres titulars, un dels quals serà president/a del Tribunal i un altre actuarà com a secretari/ària. Un d’ells serà un membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

Els membres del Tribunal seran els que s’indicaran en la resolució que aprovi la llista d’admesos i exclosos.

Si el tribunal ho creu necessari nomenarà un assessor per a les entrevistes i/o proves addicionals, en el supòsit que n´hi hagi.

7a. Les sol·licituds per a prendre part en la convocatòria d'accés al lloc de treball es presentaran al registre del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, durant el termini de vint dies naturals a comptar de la publicació de l'anunci de convocatòria al DOGC i al BOP (24 d'octubre). Els aspirants han de fer constar en la sol·licitud que compleixen les condicions exigides i els mèrits de concurs que al·leguen, i acreditar-ho documentalment, mitjançant originals o fotocòpies compulsades. També s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia compulsada del DNI.

8a. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidenta executiva del Centre dictarà una resolució que declari aprovada la llista d'admesos i exclosos; n’ordenarà la publicació als efectes d'esmenar defectes o formular al·legacions i determinar el lloc, la data i l'hora de constituir el tribunal que ha de fer l'avaluació dels mèrits i fer l’entrevista. Tots els anuncis es faran públics a la seu del Centre i es comunicaran personalment a les persones interessades.

9a. L'òrgan de selecció farà públic el nom de la persona que ha resultat aprovada per ordre de puntuació obtinguda als efectes legals que siguin procedents.

10a. La presidenta executiva del Centre, un cop aprovada la proposta de l'òrgan de selecció, acordarà la formalització del contracte de treball amb la persona designada, després de justificar els requisits i les condicions exigides a la convocatòria, amb un període de prova de sis mesos.

11a. En tot allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya.

Solsona, 25 de setembre de 2017.

M. Pilar Fons i Solé
Presidenta executiva