Tel. 973 48 11 72

Fax 973 48 10 98

Plaça Guitart s/n

Solsona

ics
ics

NOTÍCIES DEL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS


02/05/2018  Bases del concurs de mèrits per a la provisió d’un lloc de treball d'un administratiu/va temporal a temps parcial

1. OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria la selecció d’una persona per proveir un lloc de treball d’administratiu/va.2. TASQUES A REALITZAR

La persona seleccionada portarà a terme tasques d’elaboració i control d’agendes, atenció directa i telefònica als usuaris, i altres tasques administratives relacionades amb recepció i/o administració.3. CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC DE TREBALL

3.1. Categoria: Administratiu/va
3.2. Grup de titulació: C1
3.3. Adscripció: Departament d’administració del Centre Sanitari del Solsonès, FPC
3.4. Règim de treball: Contracte laboral temporal de 500 hores anuals
3.5. Jornada: A temps parcial
3.6. Durada: Fins al 31 de desembre de 2018, amb possibilitat de pròrroga.
3.7. Horari: Dies laborables (de dilluns a divendres) principalment en horari de tarda, amb més càrrega de feina a l’estiu (de juny a setembre), i alguns caps de setmana (dissabte i diumenge, matí o tarda)
3.8. Ubicació: Centre Sanitari del Solsonès a Solsona i molt puntualment, si és necessari, al dispensari de Sant Llorenç de Morunys.

4. CONDICIONS DE LES PERSONES PARTICIPANTS

Les persones aspirants que vulguin prendre part en el procés selectiu hauran de reunir i acreditar els següents requisits amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
- Tenir nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d’altres als quals sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya.
- Tenir complerts 18 anys i no superar l’edat de jubilació.
- Estar en possessió de la titulació de FPII Administratiu o equivalent.
- Nivell C de coneixements de la llengua catalana o equivalent. Les persones que no puguin acreditar aquest nivell amb el certificat corresponent hauran de realitzar una prova de català de nivell C amb caràcter obligatori i eliminatori.
- No haver estat separat/a, per mitja de resolució disciplinària ferma del servei de qualsevol de les Administracions Públiques, ni trobar-se inhabilitat/da per sentencia ferma per l’exercici de funcions públiques.
- Estar en possessió del Certificat d’Absència de Delictes de Naturalesa Sexual.
- Es valorarà estar en possessió del carnet de conduir B i disposar de vehicle propi.5. DOCUMENTACIÓ I TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

El termini de presentació de les sol·licituds és el 10 de maig a les 15h
Els aspirants presentaran les instàncies al Consell Comarcal del Solsonès (C/ Dominics, 12) segons model normalitzat que se’ls facilitarà al propi centre.
Amb la formalització i presentació de la sol·licitud els i les aspirants donen el seu consentiment al tractament de dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part a la convocatòria i per a la resta del procés selectiu, d’acord amb la normativa vigent. Es garanteix la total confidencialitat dels candidats a aquest procés de selecció, això com de qualsevol de les seves dades personals i professionals. I s’assegura que la participació dels candidats no seleccionats quedarà en l’estricte àmbit del tribunal qualificador.
La instància haurà d’anar acompanyada de la següent documentació que haurà de ser presentada per la seva contrastació:
- Fotocòpia compulsada del DNI o del document equivalent.
- Fotocòpia compulsada de la titulació exigida o resguard de pagament dels drets d’obtenció.
- Fotocòpia compulsada de nivell C de coneixements de català.
- Fotocòpia del carnet de conduir.
- Certificat d’Absència de Delictes de Naturalesa Sexual.
- Informe de vida laboral.
- Currículum vitae.
- Justificants acreditatius dels mèrits al·legats. Només es valoraran els acreditats mitjançant la documentació corresponent, que s’hauran d’haver presentat conjuntament amb la sol·licitud.

6. TRIBUNAL QUALIFICADOR.

El tribunal qualificador estarà format per personal que reuneix els requisits d’imparcialitat i professionalitat requerits legalment i per personal tècnic en la matèria.
L’òrgan de selecció està facultat per resoldre qualsevol dubte que s'origini durant el desenvolupament del procés de selecció i prendre els acords necessaris pel bon ordre del procediment, en tot allò que no estigui previst en aquestes bases.

7. PROCÉS DE SELECCIÓ.

Una vegada analitzada la documentació presentada i verificats el compliment dels requisits, el procediment de selecció serà:
7.1. Valoració dels mèrits presentats al Currículum vitae
7.2. Entrevista personal.

8. CONCURS DE MÈRITS.

Consistirà en l’avaluació de mèrits sobre la documentació acreditativa aportada per l’aspirant en el moment de presentar la instància. Només es valoraran els mèrits que tinguin relació amb les funcions o tasques pròpies del lloc de treball. La puntuació màxima serà de 14 punts.

8.1. Experiència laboral: Màxim 10 punts

- Per haver desenvolupat tasques administratives en centres públics de salut i contractat com a administratiu/va: 0,10 punts per mes complert, fins a un màxim de 5,0 punts.
- Per haver desenvolupat tasques administratives en centres privats de salut i contractat com a administratiu/va: 0,10 punts per mes complert, fins a un màxim de 3,0 punts.
- Per haver desenvolupat tasques administratives en altres empreses i administracions i contractat com a administratiu/va: 0,10 punts per mes complert, fins a un màxim de 2,0 punts.
Per demostrar l’experiència laboral es necessari aportar el contracte de treball on s’indiqui la categoria i la vida laboral o si és en una administració pública, un certificat de serveis prestats. La valoració dels mèrits d’experiència laboral serà a raó del 100% de la jornada, a mitges jornades es calcularà la meitat del corresponent en mèrits i a jornades inferior la part proporcional que correspongui.

8.2. Cursos i seminaris: Màxim 4 puntsPer cursos de formació i perfeccionament, jornades i sessions relacionades amb les funcions del lloc de treball:

- Per cursos de 10 a 19 hores: 0,10 punts per curs
- Per cursos de 20 a 50 hores: 0,20 punts per curs
- Per cursos de més de 50 hores: 0,35 punts per curs
Els aspirants han d’acreditar documentalment la durada en hores dels cursos al·legats en cas contrari no es tindran en compte.

9. ENTREVISTA PERSONAL. 5 punts

A questa fase només hi accediran els 10 aspirants amb millor puntuació a la fase de concurs de mèrits. La puntuació màxima en aquesta fase serà de 5 punts.
Els/les aspirants que no compareguin en el lloc, la data i l’hora assenyalats, excepte per raons de força major, seran definitivament exclosos/es del procés selectiu.
Els empats en la puntuació final: Els possibles empats en la puntuació final es resoldran aplicant el criteri següent:
1er. Qui tingui més puntuació en experiència laboral tindrà preferència.

10. CONTRACTACIÓ.

Finalitzada la qualificació dels/de les aspirants, el tribunal informarà a tots del resultat final i es procedirà a la contractació de la persona que ha obtingut la millor puntuació.

Ma. Pilar Fons i Solé Presidenta Executiva del Centre Sanitari del Solsonès, FPC.

Solsona, 2 de maig de 2018