Tel. 973 48 11 72

Fax 973 48 10 98

Plaça Guitart s/n

Solsona

ics
ics

NOTÍCIES DEL CENTRE SANITARI DEL SOLSONÈS


14/06/2018  Bases concurs de mèrits de 6 llocs de treball d'auxiliar sanitari temporal a temps complet i creació de borsa treball.

ANUNCI del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, sobre provisió de sis lloc de treball.


Aprovades per la Comissió de Govern del Centre Sanitari del Solsonès, en sessió de data 24 d’abril de 2018, la convocatòria i les bases del concurs de mèrits per a la provisió de sis llocs de treball d’auxiliar sanitari/ària del grup de personal laboral, a temps complet, del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, que són compresos a l’oferta pública d’ocupació de l’any 2018.BASES

1a. El lloc de treball d’auxiliar sanitari/ària és de personal laboral (grup de classificació C2), a temps complet, en el quadre de llocs de treball del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, i té dotació de crèdit en el pressupost de l’any 2018 al capítol 1.
També té per objecte la constitució d’una borsa de treball per cobrir vacants o realitzar substitucions, amb caràcter temporal en aquesta categoria del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal.
La vigència de la borsa de treball serà de 4 anys. Tot i això a excepció que s’exhaureixi la llista d’aspirants seleccionats en un termini inferior.

2a. Les funcions que té assignades el lloc de treball són les següents:
- Tasques pròpies d’auxiliar sanitari/ària.

3a. El sistema de selecció per a ocupar aquests llocs de treball és el de concurs, atès el que disposa l’article 61.7 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Basic de l’empleat públic.

4a. Les condicions que s'exigeixen als aspirants per a ocupar aquests llocs de treball són les i següents:
a) Tenir la nacionalitat espanyola o d’un altre estat membre de la Unió Europea o gaudir de la corresponent situació legal que permeti l’accés al treball i el desenvolupament de les tasques del lloc de treball, d’acord amb la legislació vigent.
b) Posseir la capacitat funcional per l’acompliment de les tasques.
c) Haver complert setze anys i no excedir, en tot cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa.
d) No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari dels serveis de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les que ocupaven en el cas de personal laboral, en el que hagués estat separat o inhabilitat. En el supòsit de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.
e) No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat o incompatibilitat regulades en la legislació vigent.
f) Estar en possessió del títol de graduat escolar, FP primer grau o equivalent.
g) Estar en possessió del títol específic de grau mitjà en tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria o equivalent.
h) Acreditar el coneixement de la llengua catalana mitjançant el certificat del nivell B2, d’acord amb la normativa vigent. En el supòsit que algun dels concursants no compti amb el certificat o títol esmentats, el tribunal de valoració del concurs podrà avaluar aquests coneixements mitjançant una prova. En aquest cas el tribunal estarà assessorat per personal amb títol idoni per avaluar el coneixement de la llengua catalana.
i) Acreditar la inexistència d’antecedents per delictes sexuals.

5a. El procés de selecció, mitjançant concurs, dels candidats a ocupar aquest lloc de treball, serà el següent:
1a fase: Concurs de mèrits. (màxim 51 punts)
Valoració:
a) Per serveis prestats, com a auxiliar sanitari/ària en centres sociosanitaris, 3 punts per anys treballat o fracció equivalent, amb un màxim de 30 punts.
b) Per serveis prestats, com a auxiliar sanitari/ària, en centres de salut, 0,5 punts per any treballat o fracció equivalent, amb un màxim de 5 punts.
c) Assistència a cursos d’especialització organitzats per centres oficials o reconeguts, directament relacionats amb la categoria sol·licitada, amb un màxim de 10 punts:
- Curs de més de 100 hores.................. 1 punt
- Curs de 51 a 100 hores..................... 0,5 punts
- Curs de 20 a 50 hores ....................... 0,25 punts
- Cursos de menys de 20 hores ....................... 0,10 punts
- Assistència a jornades ....................... 0,20 punts

Si la durada dels cursos de formació està definida en crèdits es considerarà que 1 crèdit equivaldrà a 10 h i 1 ECTS equivaldrà a 25 h.

d) Publicacions fetes relacionades amb l´àmbit sanitari, amb un màxim de 3 punts:
- Per cada publicació en revista científica i/o llibre............ 0,5 punts
- Comunicació científica i/o pòster admesos a congressos i jornades....................................................... 0,20 punts
e) Activitats de caràcter docent, amb un màxim de 3 punts.
- Hores de tutor de formació...............................................0,003 punts

2a Fase (màxim 30 punts) Només passaran a aquesta fase els 15 candidats/tes que hagin obtingut millor puntuació a la 1a Fase.

Valoració:
f) Prova de coneixements, màxim 20 punts
g) Entrevista personal, màxim 10 punts.
Puntuació màxima total: 81 punts.

6a. El tribunal seleccionador estarà compost per un mínim de tres membres titulars, un dels quals serà president/a del Tribunal i un altre actuarà com a secretari/ària. Un d’ells serà un membre de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
Els membres del Tribunal seran els que s’indicaran en la resolució que aprovi la llista d’admesos i exclosos.
Si el tribunal ho creu necessari nomenarà un assessor per a les entrevistes i/o proves addicionals, en el supòsit que n´hi hagi.

7a. Les sol·licituds per a prendre part en la convocatòria d'accés al lloc de treball es presentaran al registre del Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal, durant el termini de vint dies naturals a comptar de la publicació de l'anunci de convocatòria al DOGC i al BOP. Els aspirants han de fer constar en la sol·licitud que compleixen les condicions exigides i els mèrits de concurs que al·leguen, i acreditar-ho documentalment, mitjançant originals o fotocòpies compulsades. També s’hi ha d’adjuntar una fotocòpia compulsada del DNI.

8a. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la presidenta executiva del Centre dictarà una resolució que declari aprovada la llista d'admesos i exclosos; n’ordenarà la publicació als efectes d'esmenar defectes o formular al·legacions i determinar el lloc, la data i l'hora de constituir el tribunal que ha de fer l'avaluació dels mèrits i fer l’entrevista. Tots els anuncis es faran públics a la seu del Centre i es comunicaran personalment a les persones interessades.

9a. L'òrgan de selecció farà públic el nom de les persones que han resultat aprovades per ordre de puntuació obtinguda als efectes legals que siguin procedents.

10a. La presidenta executiva del Centre, un cop aprovada la proposta de l'òrgan de selecció, acordarà la formalització del contracte de treball amb les persones designades, després de justificar els requisits i les condicions exigides a la convocatòria, amb un període de prova d’un mes.

11a. Funcionament de la borsa de treball.
Els aspirants que no hagin estat seleccionats, però que hagin superat el procés selectiu, restaran en llista d’espera amb ordre d’expectativa, segons puntuació, per cobrir possibles vacants o substitucions. La llista dels aspirants que integrarà la borsa de treball serà per ordre numèric correlatiu de la puntuació obtinguda en ordre descendent.
Feta la proposta de contractació, l’interessat/da haurà de manifestar, en el termini d’un dia laborable, la seva acceptació o renúncia al nomenament ofert. La manca de manifestació s’entendrà com a rebuig de l’oferiment.
En cas que la persona contactada refusi l’oferta de feina, es farà constar per diligència a l’expedient corresponent. Seguidament es proposarà la cobertura al següent aspirant en ordre de puntuació, i així successivament.
Quan un aspirant seleccionat finalitzi la seva relació laboral temporal s’incorporarà novament al lloc de la borsa que li correspon d’acord amb el seu ordre de puntuació que s’hagi aprovat al constituir la borsa.

12a. En tot allò que no estigui previst en les bases, es procedirà segons el que determini la legislació aplicable al personal de les entitats locals de Catalunya.

13a. Règim de recursos.
Per impugnar aquesta convocatòria i les bases reguladores d’aquest procés selectiu s’ha d’interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la notificació o publicació en els diaris oficials.
Alternativament i de manera potestativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l´òrgan que ha dictat l’acte, en el termini d’un mes a comptar del dia hàbil següent al de la publicació o notificació.
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Solsona, 29 de maig de 2018.

M. Pilar Fons i Solé
Presidenta executiva